Вест

30.11.2020.

Обавештење о настави на даљину.

                           РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА- НАСТАВА НА ДАЉИНУ

 С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да је календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, ЕТШ Никола Тесла, као и остале школе из система средњих школа, добила је Упутство за организацију рада и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године (Број: 611-00-00360/2/2020-03 од 27.11.2020.г.).

Овим упутством наложено је да се сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе на даљину.

Школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса РТС.

У оквиру наставе на даљину препоручена су три нивоа на којима школе могу да пруже подршку ученицима. ЕТШ Никола Тесла радиће на другом нивоу који подразумева употребу изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију. Настава ће се на даљину обављати и путем неког од видео-конференцијских алата (Google Meet, Microsoft Teams, али и путем платформи Skype, Viber, WhatsАpp, Zoom, као и других алата са сличним функционалностима). 

Школа ће извршити измене оперативног плана рада и измењени оперативни план доставити надлежној школској управи.

Улога родитеља и ученика је да у организацији образовно-васпитног рада путем наставе на даљину активно и одговорно учествују у успостављеним комуникацијама.

Директор и стручни сарадници пратиће наставу, њено континуирано одржавање и квалитет, а наставници и разредне старешине благовремено ће обавештавати ученике и родитеље о организацији наставе и другим обавезама.

Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета.

Наставници ће одлучити о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу и реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да ће се приликом планирања водити рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера. Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два уколико је недељни фонд часова два.

 При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Узимаће се у обзир и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на даљину – формативно оцењивање.

Закључна оцена ће, у складу са Правилником о оцењивању, бити јавна и образложена.

Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема оцене, јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,...), може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту ће се посебно испланирати рад са овом категоријом ученика.

Евиденција образовно-васпитног рада оствариваће се тако што ће се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносити реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације).

У евиденцији присуства ученика евидентираће се они ученици који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

Молимо Вас да одговорно и савесно приступимо квалитетној организацији наставног процеса, која је од заједничког интереса за све учеснике, а посебно за ученике. Разлози за овакав рад морају престати, а ми морамо у духу своје професије сугерисати нашим ученицима да стечена знања у животу који је пред њима треба да имају посебну вредност.

 

                                              

УПРАВА ЕТШ НИКОЛА ТЕСЛА