увођење образовног профила администратор рачунарских мрежа

Увођење образовног профила Администратор рачунарских мрежа

Као одговор на интересовање и тежњу ученика ка савременој настави и практичном умећу, наша школа ЕТШ "Никола Тесла" је под покровитељством Министарства просвете и спорта и Завода за унапређење образовања и васпитања, увела огледни образивни профил Администратор рачунарских мрежа. Приликом уписа почев о школске 2006/2007 год. уписани су ученици са најбољим успехом из основне школе, јер је смер један од најтраженијих у области образовања, као и на тржишту рада.
Овај смер обухвата увођење новина у настави, као што су изборни предмети и могућност да ученик самостално креира део свог образовања. Ученици у складу са својим ингересовањима и жељама за даљим образовањсм бирају изборне предемте сваке године током четворогодишљсг школовања. Смер има повећаи фонд часова вежби, при чему ученици стичу практична искуства. која ће им у будућности помоћи да се брзо адаптирају на нове услове рада.
  Због ефикаснијих метода рада, које се примењују у свакодневној настави са ученицима, унапређен је образовно васпитни рад. Да би се задовољили високи критеријуми овог смера, наставници се стручно усавршавају путем семинара, које организује наша школа.
 У складу са модернизацијом наставе, програм матурског нспита је у свим огледним образовним профилима припремљен уз консултације и према захтевима социјалних партнера - Уније послодаваца. Овај програм настао је на основу свеобухватног исвраживања различитих концепата матурских испита, уз уважавање постојећих искустава у овој области у Републици Србији.
Ученици који положе матурски испит, стичу право на издавање дипломе о стеченом средњем образовању за образовни профил Администратор рачунарских мрежа. Уз диплому, ученици добијају додатно уверење о положеним стрyчним испитима и стручним компетенцијама (постављаље рачунарске мрежне опреме на основу пројектне документације; умрежавање рачунарске опреме; одржавање и надзор рачунарске опреме и мрежа), које им омогућава директно укључење на тржиште рада.
  Због  тога што је смер осмишљен за све оне који воле рад на рачунарима и за оне које желе да иду укорак са научном технологијом и достигнућима, као координатор овог смера увидела сам да ученици током школовања показују велико интересовање, ангажованост и добре резултате. 

Координатор смера:
Говедарица Јања