Пројекат "Одрживи развој школе"

Пројекат "Одрживи развој школе"

European Commission-Erasmus+-Projects Results

ВЕБ страница пројекта

Фејсбук страница пројекта

Сажетак пројекта

Project Summary ( translated by teacher Aleksandra Radić)

Пројекат под називом, Одрживи развој школе, Електротехничка школа „Никола Тесла“ из Београда, покреће као координатор у сврху постизања циљева које је школа поставила у Развојном плану школе, а сагледала као изузетну могућност у њиховом бољем и успешнијем остварењу кроз сарадњу са другим школама и прецизирала у Европском развојном плану школе . Електротехничка школа  „Никола Тесла“ из Београда и Средња шола технишких строк Шишка су своју сарадњу започеле 2006. године у оквиру међународног пројекта. Као потврду о сарадњи прилажемо документ као саставни део овог пројекта. С обзиром на успешну досадашњу сарадњу и праћење рада и развоја Средње шоле технишких срок Шишка, сматрамо наставак сарадње кроз међународне пројекте изузетно важним за развој обе установе.

Мисија наше школе

Ми смо највећа електротехничка школа у земљи са најдужом традицијом, завидним резултатима и стручним угледом. Ученицима пружамо стручна и општа, теоријска и практична знања, која им омогућавају да се брзо и лако укључе у свет рада, као и да успешно наставе школовање. Подстичемо свестран развој личности ученика и такмичарски дух кроз сарадњу и међусобно уважавање

Визија наше школе

Желимо да задржимо позицију водеће школе у Србији према постигнућима на такмичењима из области електротехнике. Желимо да у јавности промовишемо наше резултате, и стварамо услове и ситуације у којима ће ученици имати прилику да у различитим областима развијају такмичарски дух, сарадњу, тимски рад и креативност. Желимо да постанемо школа у којој се учи и електронским путем

Циљ образовања и васпитања у нашој школи  је да ученици стекну функционална знања, да овладају разним вештинама и да формирају ставове и вредности, а све ово у оквиру предвиђених наставних предмета.

Школа треба да припреми ученике за изазове који су пред њима тако што ће им кроз предметну наставу обезбедити пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој. Кроз предметну наставу се обезбеђује математичка, научна техничка и информатичка писменост. Такође, сматрамо једнако важним да се ученицима обезбеди  језичка писменост, као и уметничка и културна писменост.

Планирање наставе у школи треба да буде тако осмишљена да даје подршку међупредметним компетенцијама. Улога међупредметних компетенција је да ученицима обезбеди сналажење у свакодневном животу и раду. Неопходан је велики број активности током школвања, кроз све предмете током  образовања у комбинацији са методама којима се изучавају предмети. Правилан и добро осмишљен избор активности и метода треба да охрабри ученике и наставнике да активно учествују у васпитно-образовном процесу.

Савремени развој друштва, који карактерише научна, технолошка и информациона експанзија, намеће школи нове изазове. Самим тим захтеви који се стављају пред наставнике постају све комплекснији. Неопходно је наставу проширти и изван учионице, помоћу разних облика неформалног и информалног учења и наравно - електронског учења.

Наставник, као базична професија образовања, треба да буде отворен за промене у парадигмама образовања, циљевима, формама и новим садржајима и методама наставе и учења, а исто тако и спреман да обогаћује своја научна сазнања.

Постојеће компетенције и функције наставника морају да се надограде или редефинишу. Наставник се ставља пред нове задатке и појављује у новој улози. [1]Упознајући ученике, наставник квалитетне школе непрекидно трага за бољим начином рада и од ученика тражи мишљење о томе. Иако истиче важност марљивости, разредна атмосфера никад није туробна. Наставник – водитељ покушава створити миље у којем ученици уживају." (Илић, 1998, стр. 256.)

Међународни и домаћи законски оквир стицања кључних компетенција

Образовни систем Републике Србије је у својим циљевима ускладио компетенције које су дате наведеним документима ЕУ. Компетенције су регулисане следећим актима: [4] Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, [5] Закон о основама система образовања и васпитања. Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета, који је донео Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2013. године. Издвојене су следеће опште и међупредметне компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну улогу у друштву и целоживотно учење:

1. Компетенција за целоживотно учење;

2. Комуникација;

3. Рад с подацима и информацијама;

4. Дигитална компетенција;

5. Решавање проблема;

6. Сарадња;

7. Одговорно учешће у демократском друштву;

8. Одговоран однос према здрављу;

9. Одговоран однос према околини;

10. Развијање естетских вредности и

11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.   

Циљеви пројекта

Као први циљ пројекта истичемо подршку запосленима да надограде постојеће компетенције и функције како  би омогућили нашим ученицима развој општих и међупредметних компетенција. Наставници школе су учествовали до сада у раду тимова за Реформу средњег стручног образовања. Тренутно је у оквиру Завода за унапређење образовања и васпитања формиран тим наставника за редефинисање образовног профила електротехничар енергетике у којем су на основу Јавног позива одабрани наставници наше школе. Желимо да сагледамо на који начин се теме, одрживи развој, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије могу обрађивати у различитим предметима. Постоји потреба да унапредимо компетенције запослених за поучавање и учење, за методику наставе и подршку развоју личности ученика. Желимо да видимо како се у школама у региону примењују савремена дидактичко-методичка решења и информационо-комуникациона технологија као подршка активном учењу, пројектној настави, развоју критичког мишљења и самосталног истраживачког рада ученика. Сматрамо да Средња шола технишких срок Шишка може да нам омогући таква искуства.

Други циљ пројекта је подршку професионалном развоју запослених у образовању. Средња шола технишких срок Шишка има изузетно опремљене лабораторије, а посебно опрему за обновљиве изворе енергије. Кроз учествовање у обукама у школи и увидом у реализацију практичне наставе и лабораторијских  вежби, стећи ћемо увид у то како се примењују савремена дидактичко-методичка решења и информационо-комуникациону технологију у настави.

Трећи циљ пројекта је сагледавање могућности и начина за развој предузетничкох компетенција ученика. Средња шола технишких срок Шишка има одличн сарадњу са привредним субјекима. Такође, ћемо имати прилику да сагледамо начин како се сарађује  са привредним партнерима ван установе  и развијају предузетничке компетенције. У нашој школи се разматра увођење образовног профила електротехнмичар обновљивих извора енергије који је дефинисан на тим основама.

Резултатима  остварених циљева сматрамо да ће Електротехничка школа  „Никола Тесла“, Београд  и Средње шоле технишких срок Шишка као партнерске  школе у планираном међународном пројекту на еТвининг порталу моћи да преносе своје искуство у сарадњи и  раду другим учесницима у пројекту али и да уче од њих.  Електротехничка школа  „Никола Тесла“, Београд преношењем искуства стечених пројектом  у Заједници електротехничких школа Србије ће одржати углед установе која је спремна да се укључи  у упознавање и примену европске праксе.  Представљањем наше школе и средине из које долазимо и упознавање средине партнерске школе стварају се услови за дугорочну међународну и културну размену и сарадњу и стварање услова за будућа стратешка партнерства.

приредила и објавила

координатор пројекта

наставница

Јасна Ристић